News

PI – Product Index-20110620

1. Long products

Billets
150*150
Q235

Location CNY USD
Fujian Province 0 0
Hebei Province -10 -1
Jiangsu Province -60 -9
Shandong Province 0 0
Shanxi Province 0 0
Tianjin -20 -3

Change is on June 17th as compared to 10th June 2011
Change is per tonne

WRC
6.5mm
Common

Location CNY USD
Changsha -40 -6
Chengdu -20 -3
Guiyang 0 0
Hangzhou -90 -13
Kunming 0 0
Nanjing -50 -7
Shanghai -90 -13
Urumchi 0 0
Zhengzhou 0 0

Change is on June 17th as compared to 10th June 2011
Change is per tonne

Rebars
20mm
HRB 400

?Location CNY USD
Beijing -60 -9
Changsha -40 -6
Chengdu 0 0
Chongqing 30 4
Fuzhou -60 -9
Guangzhou -40 -6
Guiyang 20 3
Hangzhou -120 -18
Harbin 0 0
Hefei -30 -4
Jinan 0 0
Kunming 0 0
Lanzhou 30 4
Nanchang -140 -20
Nanjing -90 -13
Shanghai -80 -12
Shenyang -10 -1
Shijiazhuang -60 -9
Taiyuan 0 0
Tianjin -30 -4
Urumchi 0 0
Wuhan -50 -7
Xian -10 -1
Zhengzhou -30 -4

Change is on June 17th as compared to 10th June 2011
Change is per tonne

Angle
#5

?Location CNY USD
Shanghai 10 1
Hangzhou 0 0
Nanjing -10 -1
Jinan 0 0
Hefei 0 0
Fuzhou 0 0
Nanchang 50 7
Guangzhou 0 0
Changsha -30 -4
Wuhan 0 0
Zhengzhou -30 -4
Beijing 0 0
Tianjin 20 3
Shijiazhuang 0 0
Taiyuan 0 0
Shenyang 0 0
Harbin 0 0
Chongqing 0 0
Chengdu 0 0
Kunming 0 0
Xian 0 0
Lanzhou 0 0
Urumchi 0 0

Change is on June 17th as compared to 10th June 2011
Change is per tonne

Channel
#16

Location CNY USD
Shanghai 30 4
Hangzhou 0 0
Nanjing -20 -3
Jinan 0 0
Hefei 0 0
Fuzhou 0 0
Nanchang 50 7
Guangzhou -20 -3
Changsha -30 -4
Wuhan 0 0
Zhengzhou 0 0
Beijing 0 0
Tianjin -20 -3
Shijiazhuang 0 0
Taiyuan 0 0
Shenyang -20 -3
Harbin -20 -3
Chongqing 0 0
Chengdu 0 0
Kunming 0 0
Xian 0 0
Lanzhou 0 0
Urumchi 0 0

Change is on June 17th as compared to 10th June 2011
Change is per tonne

Beam
#25

Location CNY USD
Shanghai 10 1
Hangzhou 0 0
Nanjing 0 0
Jinan 0 0
Hefei 0 0
Fuzhou 0 0
Nanchang 50 7
Guangzhou 0 0
Changsha 0 0
Wuhan 0 0
Zhengzhou 0 0
Beijing 0 0
Tianjin 0 0
Shijiazhuang 0 0
Taiyuan 0 0
Shenyang -20 -3
Harbin -20 -3
Chongqing 0 0
Chengdu 0 0
Kunming 0 0
Xian 0 0
Lanzhou 0 0
Urumchi 0 0

Change is on June 17th as compared to 10th June 2011
Change is per tonne

2. Flats products

HRC
4.75mm
Common

Location CNY USD
Beijing -40 -6
Changsha -90 -13
Chengdu -60 -9
Chongqing -20 -3
Fuzhou -40 -6
Guangzhou -50 -7
Hangzhou -40 -6
Harbin -50 -7
Hefei -120 -18
Jinan -40 -6
Kunming -20 -3
Lanzhou -20 -3
Nanchang -70 -10
Nanjing -60 -9
Shanghai -40 -6
Shenyang -80 -12
Shijiazhuang -60 -9
Taiyuan -90 -13
Tianjin -70 -10
Urumchi -20 -3
Wuhan Share with

Leave a Reply

X