News

China province wise steel product output in Jan to May 2011

It is reported that China province wise steel product output during January to May total 358.66 million tonnes which Hebei topping the table.

Province May’11 May’10 Change Jan-May’11 Jan-May’10 Change
total 76.37 69.08 10.6 358.66 319.29 12.3
Hebei 16.84 15.71 7.2 81.57 72.47 12.6
Jiangsu 8.77 8.19 7.1 39.94 36.79 8.6
Shandong 6.16 5.38 14.4 29.26 26.40 10.8
Liaoning 5.24 4.92 6.6 23.54 22.69 3.8
Tianjin 4.48 3.73 20.2 20.76 17.76 16.9
Henan 3.08 2.88 6.9 15.01 12.87 16.7
Hubei 3.05 2.32 31.3 13.80 10.93 26.3
Shanxi 2.78 2.47 12.6 12.71 11.38 11.8
Zhejiang 2.80 2.43 15.3 12.66 11.12 13.8
Guangdong 2.79 2.44 14.0 12.36 10.24 20.7
Anhui 2.30 2.14 7.6 10.91 9.74 12.0
Shanghai 2.23 2.15 3.4 10.54 10.23 3.0
Jiangxi 1.88 1.70 10.5 9.42 8.08 16.7
Sichuan 1.84 1.60 14.8 9.05 7.79 16.2
Hunan 1.65 1.49 11.2 7.84 6.86 14.2
Guangxi 1.63 1.28 28.0 7.27 5.60 29.8
Fujian 1.34 1.09 23.0 6.18 5.22 18.4
Inner Mongolia 1.22 1.06 14.9 5.68 5.16 10.1
Yunnan 0.97 1.00 -2.5 5.39 4.65 16.0
Jilin 0.95 0.78 21.8 4.19 3.55 17.8
Chongqing 0.77 0.63 23.2 3.85 2.51 53.7
Sha’anxi 0.81 0.74 10.6 3.76 3.23 16.6
Xinjiang 0.79 0.71 12.2 3.54 3.27 8.3
Gansu 0.68 0.53 27.5 3.16 2.85 10.5
Heilongjiang 0.53 0.51 4.1 2.44 2.12 15.5
Guizhou 0.36 0.33 8.9 1.56 1.53 1.9
Beijing 0.26 0.73 -64.8 1.25 3.50 -64.2
Qinghai 0.13 0.12 5.0 0.59 0.57 4.4
Ningxia 0.05 0.04 11.4 0.31 0.12 169.8
Hainan 0.02 0.02 46.7 0.10 0.07 36.1

In million tonnes

Share with

Leave a Reply